U15 Toronto Orange take the Big Shots championship in Baltimore, MA

Congratulations to U15 Toronto Orange on winning the championship at the Elite Big Shots AAU tournament in Baltimore, Maryland.bigshots_champions_2013